FAQs

Šta su delitelji a šta kalorimetri? Kako podesiti termostatski ventil na željenu temperaturu? Informišite se i pročitajte odgovore na najčešće postavljena pitanja

 

Save

Delitelji toplote

Šta su to delitelji troškova toplote?
Delitelj troškova toplote (HCA) je uređaj koji meri potrošnju-na osnovu proračuna troškova grejanja. Preciznije rečeno to je pomoćni merni uređaj, jer delitelj troškova toplote ne meri nikakvim mernim niti fizičkim jedinicama (kao što su kWh ili m3) već iskazuje apstraktnu aritmetičku vrednost. Iskazane jedinice proporcionalne su ukupnoj potrošnji u objektu. Odnosno, stvarni troškovi grejanja u Vašem stanu mogu se izračunati samo kao Vaš procenat učešća u potrošnji u odnosu na potrošnju čitavog objekta.

Kako delitelj troškova toplote radi?
Delitelji toplote u osnovi mere odavanje toplote sa radijatora. Pločica kojom je delitelj pričvršćen za radijator istovremeno prenosi toplotu sa radijatora na sam delitelj.
Postoje dva tipa: delitelji troškova toplote na principu isparivanja i elektronski delitelji troškova toplote. Radio delitelji troškova toplote pripadaju grupi elektronskih delitelja.
Princip rada isparivača – otvoreni kraj ampule ispunjen je tečnošću i pričvršćen za pločicu isparivača. Zagrevanjem radijatora tečnost iz ampule isparava. Isparavanje je proporcionalno emitovanoj količini toplote sa radijatora. Potrošnja se iskazuje merenjem isparavanja.
Princip rada elektronskih delitelja – elektronski delitelji imaju jedan ili dva senzora. Verzija sa jednim senzorom beleži temperaturu površine radijatora, dok je temperatura same prostorije unapred zadata konstanta.
Techem u osnovi primenjuje merenje sa 2 senzora – najpouzdaniji tip: To znači da prvi senzor meri temperaturu površine radijatora a drugi temperaturu vazduha prostorije. Potrošnja grejanja obračunava se na osnovu razlike ove dve temperature i podataka u samom delitelju koji je programiran prema tipu i karakteristikama radijatora na koji je postavljen. Verzija sa 2 senzora daje preciznije rezultate u odnosu na verziju sa jednim senzorom. Takođe, u slučaju eventualnog pokušaja manipulacije ili ometanja, delitelj automatski prelazi na rad sa jednim senzorom.
Radio delitelji troškova toplote razlikuju se od tradicionalnih elektronskih uređaja jer se podaci o potrošnji prenose radio putem. Dodatna pogodnost je činjenica da sami stanari ne moraju da budu u stanovima prilikom očitavanja.

Da li Techem proizvodi ove uređaje?
Većina uređaja projektovana je u okviru naših know-how tehnoloških procesa. Techem zadržava pravo distribucije i samu izradu ugovara sa ekskluzivnim, kvalifikovanim proizvođačima u Nemačkoj.

Šta su radio delitelji troškova toplote?
Ovi uređaji beleže i prenose sve podatke o potrošnji neophodne za obračun zasnovan na stvarnoj potrošnji. Sistem memoriše vrednosti potrošnje na 15.-og u mesecu i poslednjeg dana u mesecu i na unapred zadati štih-datum u godini. Integrisani radio prenosnik šalje kodirane podatke.
Omogućen je automatski prenos podataka o potrošnji potrebnih za izradu obračuna. Podatke o potrošnji moguće je očitati u bilo kom trenutku.
Da li je radio-prenos bezbedan?
Naučnim ispitivanjima dokazano je da Techem-ov radio sistem nema nikakav nepovoljan uticaj na ljudski organizam i ne predstavalja nikakav rizik po zdravlje čoveka. Na osnovu postojećeg znanja, nikakvi znaci koji bi mogli da imaju uticaj ili pak predstavljaju opasnost po zdravlje ne mogu da potiču od mikro talasa koji se emituju iz radio sistema kompanije Techem. Čak ako se uzme u obzir i najnoviji standard po pitanju znanja, ne postoje nikakve rezerve s tačke gledišta elektromagnetne kompatibilnosti sa okruženjem da se Techem-ov radio sistem ne koristi kako u prostoru gde se živi tako i u javnoj ili radnoj sredini.
Godišnje emitovanje energije u jednom prosečnom stanu opremljnom radio sistemom, može se uporediti sa energijom prenosa u toku 5-minutnog telefonskog razgovora mobilnim telefonom.

Da li je moguće manipulisati radio tehnologijom?
Sam radio signal kodiran je tako da je prisluškivanje onemogućeno a sigurnost i bezbednost podataka zagarantovana.
Plombiranje uređaja štiti od manipulacije i pokušaja demontaže a sam softver ima zaštitu od uticaja dodatne spoljne temperature (pregrevanja). CRC proces takođe pomaže da se izbegnu greške u prenosu podataka.

Termostatski ventili

Šta označavaju simboli na termostatskom ventilu?

Ukoliko želite da se temperatura u prostoriji održava na oko 20°C, postavite termostat na broj ”3”. Nakon podešavanja potrebno je da se sačeka oko 1 sat da se temperatura stabilizuje.

Ukoliko želite da održavate temperaturu na 16°C, okrenite termostat na broj ”2”. Svaka sledeća tačka između ”2” i ”3”  je po jedan stepen više.

Oznaka * predstavlja zaštitu od smrzavanja, tj. ukoliko temperatura padne ispod 7°C, ventil će se otvoriti a prostorija dogrejati. U poziciji ”0” ventil je potpuno zatvoren i nema nikakve regulacije.

Treba znati da kada se postigne željena temperatura prostorije, radijator počinje da se hladi!

Najveće uštede se postižu snižavanjem temperature u prostorijama u kojima se ne boravi, i noću (ukoliko se greje 24 sata).

Kako da podesim termostat na ventilu leti, kada nema grejanja?

U toku leta termostat postaviti na poziciju ”5” radi rasterećenja.

Kalorimetri

Šta su kalorimetri?
Kalorimetri mere potrošenu toplotnu energiju. Količina toplote izražava se u kilovat časovima ili megavat časovima. Kompaktni kalorimetar je uređaj koji se sastoji iz merila protoka, 2 temperaturska senzora (koja mere razliku temperature dovoda i povrata) i računske jedinice

Da li su kalorimetri baždareni?
Kalorimetri se isporučuju baždareni, prema evropskoj MID normi. Preporuka prema metrološkim regulativama je baždarenje na svakih pet godina.

Kada se kalorimetri koriste?
Kalorimetri se koriste u podstanicama sistema daljinskog grejanja – centralni kalorimetri, koje postavljaju toplane odnosno javno komunalna preduzeća. Individualni kalorimetri postavljaju se ispred svakog stana – mere individualnu potrošnju grejanja. Takođe, koriste se i u sistemima podnog grejanja kada je tehnički nemoguće instalirati delitelje troškova toplote.

Vodomeri

Kako radi vodomer?
Vodomeri se montiraju u odgovarajući dovod tople ili hladne vode u stanu ili stambenoj odnosno poslovnoj jedinici.
Voda prolazi kroz vodomer i preko obrtnog kola (turbine) aktivira brojač koji na displeju prikazuje potrošnju u litrima ili kubnim metrima.
Vodomere je neophodno redovno baždariti. Na tržištu postoje vodomeri za hladnu i toplu vodu, mehanički i vodomeri sa elektronskim displejom.

Zašto je potrebno menjati vodomere nakon pet ili šest godina?
Vodomeri se moraju baždariti i to: na svakih šest godina – vodomeri za hladnu vodu i na pet godina – vodomeri za toplu vodu. Nakon dugogodišnjih istraživanja i testiranja (koja je sproveo Material Testing Office), utvrđeno je da se preciznost uređaja ne može garantovati preko pet odnosno šest godina usled kalcifikacije i nečistoća koje se javljaju tokom godina.

Očitavanje

Šta je daljinsko očitavanje?
Daljinsko očitavanje je očitavanje elektronskih uređaja sa džepnim računarom (MC). Vrednosti potrošnje svih elektronskih uređaja, odn. Delitelja troškova toplote ili kalorimetara ili vodomera očitavaju se elektronskim putem. Jedino delitelji troškova toplote na principu isparivača ne mogu se očitati na ovaj način.

Koliko je bezbedno očitavanje sa džepnim računarom?
Ovakav vid očitavanja je bezbedniji, precizniji, brži i pouzdaniji u prenosu podataka u poređnju sa uobičajenim očitavanjem. Sve očitane vrednosti mogu se proveriti na Vašem računu. Vrednosti na dan očitavanja možete i sami zabeležiti, iako to nije neophodno.

Da li je uvek potrebno ulaziti u stanove kako bi se izvršilo očitavanje?
To zavisi od tipa mernog uređaja koji je instaliran u Vašem stanu. Postoje različite mogućnosti:
Ukoliko je u pitanju očitavanje centralnog merila, sva očitavanja se prikupljaju na centralnom mestu u objektu i nema potrebe za pojedinačnim ulascima u stambene ili poslovne jedinice.

Takođe, Techem – radio sistem omogućava očitavanje bez ulaska u stanove. Nema zakazivanja termina za očitavanje. Vaše vreme ostaje Vam na raspolaganju.